აუდიტორული მომსახურება

  • აუდიტორული მომსახურების სტანდარტული პაკეტი მოიცავს:
* გასული პერიოდის საქმიანობის აუდიტი მოიცავს:
-აუდიტის დაგეგმვა;
-სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლა და არსებითი უზუსტობების, რისკების შეფასება;
-აუდიტორული მტკიცებულებები და დამატებითი მოსაზრებები ცალკეულ საკითხებზე;
-ანალიზური პროცედურები, აუდიტორული შერჩრევა და ამორჩევით ტესტირების პროცედურები;
-სააღრიცხვო შეფასების აუდიტი;
 აუდიტორული შეფასება და დასკვნა ფინანსურ ანგარიშგებაზე მოიცავს:
 * პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაციის აუდიტი:
-საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკის შესწავლა;
-წინა პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებითი უზუსტობების შესაძლებლობის შეფასება;
-საბაზისო მონაცემების ადეკვატურობა და საიმედოობა;
-პერსპექტიული ფინანსური საქმიანობის ანალიზი და შეფასებები;
-დასკვნები და წინადადებები;
  • აუდიტორული მომსახურების არასტანდარტული პაკეტი,  მოიცავს:
* გასული პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის სრული ანალიზი მოიცავს:
-საბუღალტრო აღრიცხვის მდგომარეობის შეფასება;
-ფულადი ნაკადების მოძრაობის აღრიცხვისა და მიზანშეწონილობის ანალიზი;
-სხვა სამეურნეო სუბიექტთან ეკონომიკური ანალიზი, სახელშეკრულებო ურთიერთობათა ეკონომიკური და სამართლებრივი ანალიზი;
-ძირითადი საშუალებებისა და სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვის დეტალური ანალიზი;
-მოთხოვნისა და ვალდებულებისა აღრიცხვის დეტალური ანალიზი;
-შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის მდგომარეობის შესწავლა და ანალიზი;
-ხარჯების ოპტიმიზიცის შესწავლა;
-ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მდგომარეობის ანალიზი და საგადასახადო ვალდებულებათა დაზუსტება;
-არსებული ხარვეზების გასასწორებლად გასატარებელ ღონისძიებებზე წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება.

უძრავ-მოძრავი ქონების ინვენტარიზაცია ან/და შეფასება

ქონების ინვენტარიზაცია და მარკირება

საბუღალტრო მომსახურება


  • ბუღალტრული მომსახურება მოიცავს ბუღალტრულ აღრიცხვას მოქმედ სტანდარტებთან და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში
* მიმდინარე ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება მოიცავს:
-ბუღალტრული აღრიცხვას:
-საგადასახადო ორგანოებში ანგარიშგების წარდგენას;
-საბანკო ოპერაციების განხორციელებას;
* საწარმოს ბუღალტრულ აღრიცხვაზე სისტემური ზედამხედველობის წარმოება მოიცავს:
-სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებას;
-ბუღალტრული აღრიცხვის კონტროლის სისტემის შემუშავებას;
-ბუღალტრული აღრიცხვის პერიოდული შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირებას;

ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში ჩვენი კომპანია გთავაზობთ შემდეგ ბონუსებს:

- უფასო საკონსულტაციო მომსახურებას სხვა ეკონ. საკითხებში;
- უფასო იურიდიული კონსულტაციას ეკონომიკურ საკითხებში (კონსულტაციები საგადასახადო კანონმდებლობაში, შრომისა და სამეწარმეო კანონმდებლობაში);

საკონსულტაციო მომსახურება

საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს:

- პერიოდული კონსულტაციები ბუღალტრულ აღრიცხვაში;
- პერიოდული კონსულტაციები საგადასახადო კანონმდებლობაში,  კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების ინფორმირება;
- პერიოდული კონსულტაციები შრომისა და სამეწარმეო კანონმდებლობაში;
- სააღრიცხვო პერსონალის შერჩევაში დახმარება;
- კადრების კვალიფიკაციის პერიოდულად ამაღლება, მათ შორის, ადგილზე (საწარმოში) აუდიტორული ფირმის სპეციალისტთა მივლინებით;
- სააღრიცხვო დარგის სპეციალისტთა ტრეინინგებს;
- საწარმოთა სპეციფიკიდან გამომდინარე საბუღალტრო კადრების გადამზადება აუდიტორულ ფირმაში;
- საბუღალტრო – კომპიუტერული პროგრამების პრაქტიკული სწავლება;

იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურება მოიცავს:

  • სამოქალაქო, სანივთო, საკონტაქტო, მემკვიდრეობითი, საოჯახო, სამეწარმეო და კორპორატიული ინტელექტუალური საკუთრების, ადმინისტრაციული, საგადასახადო, საბაჟო სამართალი.

  •  იურიდიული კონსულტაცია და დასკვნები, სახელმწიფო დაწესებულებაში, სასამართლოებსა და მესამე მხარის წინაშე წარდგენა, იურიდიულ საკითხებთან რჩევებისა და რეკომენდაციების მიცემა.

საბუღალტრო ექსპერტიზა

საბუღალტრო ექსპერტიზა მოიცავს:


  • სადამფუძნებლო დოკუმენტების ექსპერტიზა;
  • ბუღალტრული დოკუმენტაციის ექსპერტიზა;

.